ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Bessee Horeca groothandel B.V.
Wattstraat 13 2723RA Zoetermeer (versie maart 2009)

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Bessee Horeca groothandel B.V., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Bessee. Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Bessee. Bij twijfel of discussie prevaleren de algemene voorwaarden van Bessee. Wijzigingen van en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.

1.2 De wederpartij die reeds cliënt is bij Bessee wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere opdrachten van Bessee in te stemmen.

1.3 Bessee streeft naar aan de wederpartij een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen komen. Zij is te allen tijde bereid de wederpartij een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt. Met ingang van 16 maart 2009 krijgt iedere afnemer bij zijn eerst factuur een afschrift van deze voorwaarden meegestuurd of overhandigt en is dus dan ook op de hoogte gebracht van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2: OFFERTES
2.1 Alle door Bessee gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld: zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog door Bessee worden herroepen.

2.2 Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van Bessee geldig gedurende een periode van vijf dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Indien een offerte door Bessee schriftelijk wordt bevestigd en de wederpartij binnen vijf dagen na de dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan Bessee kenbaar heeft gemaakt is de offerte van Bessee voor beide bindend. Onder een offerte wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging door Bessee van hetgeen tussen beide is besproken en mondeling is overeengekomen.

ARTIKEL 3: AANVANG EN EINDE VAN DE OPDRACHT
3.1 De opdracht komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging door Bessee of de wederpartij een opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel Bessee de opdracht mondeling heeft aanvaard of door het inspreken van zijn opdracht via de telefoonbeantwoorder. De door Bessee opgemaakte afleverbon en factuur strekt daartoe als enig en uitdrukkelijk bewijs. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.

3.2 Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Bessee goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Bessee gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Bessee krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.

3.3 Indien een wederpartij een opdracht van Bessee slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging schriftelijk te geschieden (met inachtneming van die opzegtermijn) door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.

3.4 Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Bessee, zonder rechtelijke tussenkomst doormiddel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst ontbinden:
In geval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim;
de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd;
ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.
Beseed heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 4: UITVOERING OPDRACHT
4.1 De opdracht wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Bessee en de wederpartij, echter de wijze waarop de opdacht tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Bessee. De wederpartij is gehouden alle bescheiden en materialen, welke van Bessee nodig heeft ten einde de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren, aan Bessee ter beschikking te stellen alsmede haar daartoe alle nodigde inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen, indien Bessee hierom verzoekt, zonder dat hiervoor kosten door de wederpartij in rekening kunnen worden gebracht. Indien Bessee dit wenst en dit voor een goede uitvoering van de opdacht van belang is, is de wederpartij en/of haar of zijn medewerkers verplicht met Bessee in dezen te overleggen en haar hierbij alle medewerking te verlenen.

4.2 Bessee heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door derden, zonder de wederpartij hiertoe in te lichten en zonder dat de wederpartij hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid.

4.3 Bessee spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

4.4 Bessee is slechts gehouden aan een annulering of wijziging in of van de opdracht indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.

4.5 Bessee behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de opdracht te annuleren of te (laten) ontbinden.

4.6 Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft Bessee het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht te annuleren of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

4.7 De opdracht wordt door Bessee uitgevoerd tijdens de gebruikelijke uren, zijnde in de regel van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 – 22.00uur, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5: PRIJS EN PRIJSAANVRAAG
5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

5.2 Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, kan Bessee de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen.

5.3 Indien Bessee extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van onvolledigheden of fouten in de aangeleverde opdracht, zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen dan wel de wederpartij ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de opdracht verlangt, een en ander te wijten aan en/of voor risico van de wederpartij, heeft Bessee het recht de kosten hiervan aan de wederpartij door te berekenen.

5.4 Bessee heeft het recht te bedingen dat de wederpartij alvorens de opdracht wordt uitgevoerd aan Bessee een voorschot te betalen. De hoogte hiervan wordt bepaald door Bessee met inachtneming van de redelijkheid.

5.5 Alle door Bessee gehanteerde prijzen zijn gesteld in EURO’S (€) valuta, tenzij anders is bepaald.

ARTIKEL 6: BETALINGEN
6.1 Betalingen dienen plaats te vinden hetzij a contant bij het sluiten van de koopovereenkomst dan wel uiterlijk bij de aflevering van de zaken dan wel binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden ten kantore van Bessee dan wel door storting op een bankrekeningnummer van Bessee.

6.2 De wederpartij kan geen recht op korting, opschorting of verrekening ter zake vorenbedoelde betalingsverplichtingen op welke grond dan ook jegens Bessee geldend maken.

6.3 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, een en ander zoals hierboven is vermeld, is hij of zij in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Bessee het recht een rente van 1% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd het recht van Bessee de meerdere schade te vorderen. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en), daaronder begrepen die van de raadsman of adviseur van Bessee, gefixeerd op 15% van het te betalen bedrag, met een minimum van €200,-, zijn voor rekening van de wederpartij. Van de inkomend betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de openstaande facturen worden afgeboekt.

6.4 Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatelentelling, is al hetgeen Bessee van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

ARTIKEL 7: AFLEVERING/LEVERTIJD
7.1 De aflevering geschiedt aan (het adres van) de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bessee mag het haar door de wederpartij gegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is medegedeeld.

7.2 De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken aan de wederpartij zijn overhandigd dan wel door de wederpartij opgegeven adres bereiken dan wel ter plaatse op dat adres zijn achtergelaten. Indien de wederpartij zelf voor het transport van de zaken zal zorgdragen, doet zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Bessee van de zaken.

7.3 Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij.

7.4 Een overeengekomen levertijd is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering, dient de wederpartij Bessee derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

ARTIKEL 8: SCHULDEISERSVERZUIM
8.1 Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kan Bessee de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling zal Bessee onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van de aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis geven.

8.2 Alle door Bessee ter zake het in bewaring stellen van de goederen gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Bessee behoudt zich de eigendom voor alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog te leveren zaken totdat de koopprijs daarvan volledig aan Bessee is betaald. Indien Bessee in het kader van dergelijke overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Bessee geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Bessee tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

9.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze geleverde zaken in eigendom over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bewaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.

9.3 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Bessee te bewaren.

9.4 Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Bessee tekortschiet of Bessee goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 3 lid 4, is Bessee gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of verhuurde zaken terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Bessee toestemming om de betreffende zaken in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden alsmede, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

ARTIKEL 10: RECLAMES
10.1 De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op tekorten en beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren direct na de mededeling dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

10.2 Reclames terzake de opdracht, voor zover het zichtbare gebreken betreft, dienen schriftelijk aan Bessee kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur na aflevering van de producten, waarover de wederpartij reclameert. Voor wat onzichtbare gebreken betreft geldt een reclametermijn van 24 uren kennis had kunnen nemen van het gebrek. Reclames terzake de opdracht schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

10.3 Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen veertien dagen na verzending van betreffende factuur aan Bessee kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJHEID
11.1 De aansprakelijkheid van Bessee voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn door dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.

11.2 Bessee is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade en kosten, welke op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

11.3 Bessee is nimmer aansprakelijk voor schade, die de wederpartij lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

11.4 Bessee is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.

11.5 Bessee is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan bescheiden, materialen of zaken van de wederpartij, hetwelk Bessee in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

11.6 Gelet op de wijze van aflevering van de producten is Bessee niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van de geleverde producten, indien deze worden afgeleverd op het door de wederpartij aangegeven adres, al waar op het moment van aflevering niemand aanwezig is.

11.7 Bessee is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden, materialen of zaken tijdens vervoer of verzending per post of anderszins alsmede voor een te late ontvangst.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
12.1 Indien Bessee haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van het niet aan haar toe te rekenen oorzaak, daaronder begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Bessee of binnen de onderneming van een derde van wiens diensten Bessee bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Bessee weer in staat is de opdracht op de overeengekomen wijze uit te voeren.

12.2 Indien Bessee binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, hebben zowel Bessee als de wederpartij het recht tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Bessee jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

12.3 Indien Bessee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Bessee gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 13: RETENTIERECHT
13.1 Bessee is gerechtigd om de afgifte van bescheiden, materialen en andere zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdacht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan Bessee zijn geschied.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Bessee en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is bepaald.

Zoetermeer, 16 maart 2009.

Namens Bessee Horeca groothandel B.V.
R. Seedrak, mede-eigenaar van Bessee Horeca groothandel B.V.: